Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Het aanbod
Artikel 3 – Herroepingsrecht
Artikel 4 – Kosten in geval van Herroeping
Artikel 5 – Levering en uitvoering
Artikel 6 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Luxes Cosmetics
KvK-nummer: 73671010
BTW-identificatienummer: NL002480573B48

Artikel 2 – Het aanbod
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

Artikel 3- Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen mits deze producten ongeopend/ ongebruikt/ geen schade bevatten. Dit vanwege het feit dat het om hygienische cosmetische producten gaat.
Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

Artikel 4 – Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt.

Artikel 5- Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6 -Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
• Producten kunnen altijd opgezegd worden met dezelfde opzegtermijn en voorschriften als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
• Er vind geen restitutie plaats mits de afspraak voor een behandling(en), minimaal 12 uur van te voren word geannuleerd.
• Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan.